Rapportages

Door de Corona-crisis gaat onderstaande Paasstol-Actie niet door !!Halfjaarlijkse rapportage inzake hulpverlening SDOK-Afd.Ede in Trans Dnestrië (Moldavië)

(Russisch: Pridnestrovje)

                                                                                                                                       1e halfjaar 2017


Activiteiten               

Dit 1e halfjaar van 2017 begon heel bijzonder voor wat betreft de Rommelmarkt.

Zoals reeds gemeld in de halfjaarlijkse rapportage van het 2e halfjaar van 2016, moest de Rommelmarkt noodgedwongen worden beëindigd. Dit, omdat het gebouw (van de Gemeente Ede) per 1 februari 2017 moest worden verlaten, opdat deze t.z.t. gesloopt kon worden om plaats te maken voor woningbouw.

In het gebouw heeft SDOK-Afd.Ede 8 jaren haar maandelijkse Rommelmarkt kunnen houden. Zeker de laatste jaren was dit de grootste bron van inkomsten voor het hulpverleningswerk in Trans Dnestrië (Moldavië).

Het was dus een heel verdrietige zaak, dat deze beëindigd moest worden. Gebrek aan een andere gratis en geschikte locatie, maakten dat het houden van Rommelmarkten tot een definitief einde kwam.


Om per 1 februari het gebouw aan de Gemeente Ede te kunnen opleveren, zijn er in de 1e helft van januari extra, zeer succesvolle Rommelmarkten gehouden. Daarna werd het beëindigen van de Rommelmarkt de laatste 2 weken van januari werkelijk een realiteit en moest er heel wat geordend, geregeld en opgeruimd worden.

Na veel inspanningen kon het merendeel gedoneerd worden aan diverse goede doelen, terwijl SDOK-Afd.Ede nog een deel van de goederen wenste te houden. Dit voor de verkoop via internet, markten en acties.

Ook, om mee te nemen naar het hulpverleningsgebied om daar vervolgens uit te delen, waar nodig.

Hiervoor was dus wel nog een opslagruimte nodig. Deze werd gevonden bij een bedrijf in Wekerom, waar

SDOK-Afd.Ede zeer dankbaar voor is.

Per 1 februari werd het gebouw naar wens overgedragen aan de Gemeente Ede.


SDOK-Afd.Ede is alle medewerkers (gemiddeld 20) zeer erkentelijk voor hun inzet m.n. binnen de werkzaamheden van de (extra) Rommelmarkten in januari en het ordenen en opruimen van alle goederen. Heel veel dank!

In februari is op een zaterdagmiddag in een mooie villa in Bennekom afscheid genomen van alle vrijwilligers.

Dit, na een toespraak en een dankwoord, een hapje en een drankje.


Om het gemis van inkomsten uit de Rommelmarkt enigszins te compenseren, is er actief gewerkt aan het vinden van meer 50 euro donateurs. Dit leverde inderdaad een aantal nieuwe donateurs op.

In februari werd op een avond een PowerPoint-presentatie gegeven bij een vrouwenvereniging in Bennekom.

Fijne avond met een mooi resultaat.

De week vóór Pasen werd een Paasstol-actie gehouden. Dit keer vanuit de garage van het postadres/privéadres.

Weken tevoren waren Bestelformulieren met info uitgegeven, waarna de bestelling vóór Pasen kon worden gehaald. Tevens was een klein winkeltje ingericht in de garage, waar het één en ander te koop was.

Toch, naar verhouding, een mooi resultaat.


Bezoek hulpverleningsgebied

Mei jongstleden is weer een bezoek gebracht aan alle 10 plaatsen in het hulpverleningsgebied in Trans Dnestrië.

Wat toen opviel is, dat de controles bij de Moldavische grens en de grens van Trans Dnestrië (Pridnestrovje),

vrij pittig en spannend waren. Maar, met dank aan God werd de eindbestemming bereikt.

Bij de fam. Bugaev in Tiraspol, nadat er eerst nog een (verplicht) bezoek was gebracht aan de politie om ook daar ingeschreven te worden.


De situatie van de inwoners

Die is onveranderd slecht te noemen. Voor velen was het weer moeilijk de winter door te komen.

Veel ouderen waren gestorven door de koude en honger en voor veel inwoners was het een kwestie van elke dag moeite met (over)leven. Verreweg de meeste mensen hebben geen werk en geen uitkering!

Bovendien zijn er in diverse plaatsen weinig tot geen voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg.

Dat, terwijl er veel ouderen zijn, die hulp nodig hebben. Die rond moeten komen van een klein pensioentje.

Niet genoeg om van te leven. Veelal geen goed onderkomen hebben of een koud, lekkend en bouwvallig huis.

Bewoners en onderkomens verre van schoon zijn, door gebrek aan middelen. Afhankelijk zijn van hulp, die er nauwelijks is. En te weinig eten te hebben.

Ook komen er, in toenemende mate, mensen bij de kerken vragen om eten!

Kinderen komen veel tekort en hebben geen toekomst in dit gebied.

Jongere generaties verlaten het land, op zoek naar een betere toekomst. Als gevolg hiervan, zorgen in veel gevallen oma en/of opa voor de achtergebleven kleinkinderen. Die oma's en opa's hebben het heel zwaar.


Nog moeilijker werd het, toen bijna alles in dit straatarme "landje" ook nog eens veel duurder werd.

De bevoorrading van de winkels was heel slecht en de meeste levensmiddelen werden vervolgens 30% duurder.

Brood gelukkig uitgezonderd.

Kortom, het leven was en is zwaar voor ouderen, gehandicapten en grote gezinnen

en de velen, die geen inkomen hebben en tobben met ziekte in Trans Dnestrië!De hulpverlening in de 1e helft van 2017

Toen in mei jongstleden een delegatie van Ede aanwezig was, kon zij zelf al het werk ter hand nemen!

Voor het maken en distribueren van voedselpakketten voor alle plaatsen, werd in Tiraspol alles in het groot ingekocht. Tijdens het uitdelen van de vele voedselpakketten op de meest arme adressen, zag je keer op keer hoezeer bewoners in soms ellendige omstandigheden moeten leven. Heel schrijnend!

Kerken ontvingen extra geld om brood en meel in te kopen. Voor hen, die bij de kerk om eten komen vragen.

Bovendien werd geholpen met medische zaken en met diverse zaken betreffende het onderkomen etc..

Kleding, schoenen, dekens, incontinentiemat., zeeppoeder, douchefris, shampoo, zeep, schrijfgerei, speelgoed

en snoep. Een naaimachine of gereedschap. Dit alles was meegenomen uit Ede en kon hier ter plaatse worden geschonken, daar waar het nodig was.


Verantwoording

Hulp kon er gelukkig weer in het noodlijdende gebied Trans Dnestrië geboden worden, al is het altijd te weinig.

De vele ontvangers van hulp waren zeer dankbaar. Voor hen allen werd, door de geboden hulp, het leven wat draaglijker in hun moeilijke leefomstandigheden.

Met de diverse medewerkers in alle plaatsen werden weer de noodzakelijke afspraken gemaakt voor de komende tijd, opdat de hulpverlening kan doorgaan.


Want:  vertrouwen is goed, maar controleren is beter!


SDOK-Afd.Ede is dankbaar, dat er weer hulp aan de "verre naaste" kon worden gegeven in dit zeer arme gebied Trans Dnestrië (Moldavië).

Dank aan alle sponsoren en donateurs. Aan allen die het werk, op welke wijze ook, hebben gesteund.

Bovenal dank aan God, die gezondheid en de mogelijkheden gaf dit zo noodzakelijke en mooie werk te mogen en

te kunnen doen.


Juli 2017

Arend Bron, voorzitter

SDOK-Afd.Ede


Halfjaarlijkse rapportage inzake hulpverlening SDOK-Afd.Ede in (Russisch) Moldavië c.q. Trans Dnestrië of Pridnestrovje

     2e halfjaar 2016


Activiteiten

Het 2e halfjaar werd een heel bijzonder halfjaar.

In de maanden juli en augustus werden braderieën bezocht met de verkoop van spullen, werd het werk van

SDOK-Afd.Ede gepromoot en was er elke maand een Rommelmarkt. Dit alles met positieve resultaten.

In september kwam er bericht van de Gemeente Ede, dat het pand zou worden gesloopt en per 1 februari

2017 moest worden verlaten. Voor het gebruik van het pand, had SDOK-Afd.Ede een Gebruikersovereenkomst

en mocht het gebruikt worden voor het goede doel, zonder huur te betalen.

Binnen afzienbare tijd moest het pand dus worden verlaten, hetgeen uiteraard meteen grote gevolgen had.


Besloten werd om in de maanden oktober en november een extra Rommelmarkt te houden en in december een extra Rommelmarkt in combinatie met een Rollade-en worstenactie en een uitgebreide Kerstmarkt.

Het plan was vervolgens om de eerste 2 weken van januari 2017  2 extra Rommelmarkten te houden, waarna het afbouwen en opruimen zou moeten beginnen.

Het beëindigen van de door de jaren heen opgebouwde Rommelmarkt was niet makkelijk en maakte emoties los.

Tegelijk was er ook dankbaarheid, dat dit, mede dankzij de Gemeente Ede, mogelijk was gemaakt.

Dankbaarheid was er bovendien voor wat betreft de resultaten van de laatste Rommelmarkten!

Deze werden zeer goed bezocht met mooie verkoopresultaten.

Met dank aan de vele (vaste) klanten!

SDOK-Afd.Ede is alle medewerkers (35) zeer erkentelijk voor hun inzet m.n. binnen de werkzaamheden van de maandelijkse Rommelmarkt en diverse acties.

Heel veel dank!


Bezoek hulpverleningsgebied

In september werd het gebied weer bezocht door een Edese delegatie.

Met een dankbaar gevoel werd na een lange reis de eindbestemming bereikt met alles wat meegenomen was,

zonder extra kosten, al waren de grenzen niet makkelijk.

Meteen een dag na aankomst werd het werk ter hand genomen.


De situatie van de inwoners

Helaas moet je telkens constateren, dat de leefomstandigheden onverminderd slecht blijven en er geen zicht

is op verbetering. Veel jonge mensen trekken weg om elders werk te vinden en laten soms kinderen achter bij

opa en/of oma. Die hebben het vervolgens weer heel zwaar om met het schamele pensioentje rond te komen.

Het huis is vaak klein, oud, slecht en soms lek en koud.

Veel opa's en oma's kunnen hun kleinkinderen weinig bieden in materiëel opzicht. Veel kinderen groeien op in

grote armoede en hebben weinig toekomst. Kinderen zijn soms al blij met schriften, schrijfgerei en wat spellen.

Als ze naar school gaan, moeten ze zelf schriften e.d. meebrengen!

De ouderen hebben het ook heel zwaar, omdat er weinig tot geen zorg is en men afhankelijk is van kinderen of buren. Als er al zorg of een behandeling is, kunnen veel mensen dit niet betalen.

Weinig mensen hebben werk, want het werkaanbod is minimaal. En geen werk is geen inkomen!

Kortom, voor velen is het leven zwaar en vaak een kwestie van overleven.


De hulpverlening in de 2e helft van 2016

Dankbaar voor de ontvangen financiële middelen, kon snel na aankomst in Tiraspol, bij de groothandel een grote partij levensmiddelen ingekocht worden.

Er werd voor € 10 per voedselpakket ingekocht en in elk pakket konden 10 producten worden ingepakt.

De dagen erna werden de pakketten in de diverse plaatsen bezorgd via heel slechte, onverharde wegen.

Dat de hulp (weer) erg nodig was, bleek al meteen op alle adressen.

Het had 3 maanden niet geregend en het was extreem warm weer geweest, waardoor de oogst geheel of gedeeltelijk was mislukt. Daardoor werd de voedselvoorziening nog moeilijker en het ontvangen van een voedselpakket nog meer nodig. Dat, terwijl de keuze van levensmiddelen in de winkel is verminderd, maar de

prijzen ervan verhoogd!

Naast de vele voedselpakketten voor de wintermaanden, werd er ook een grote hoeveelheid aardappelen

ingekocht en verstrekt in elke plaats.

De situatie is bij sommigen zo schrijnend, dat men bij kerken om eten komt vragen. Daarom wordt er bovendien brood en meel ingekocht en verstrekt.

Ook werden 2 operaties betaald, omdat betrokkenen daarvoor geen geld hadden, b.v. voor een gebroken arm.


Verantwoording

In alle 10 plaatsen, waar hulp geboden werd en wordt, werd de situatie besproken en werden nieuwe afspraken gemaakt en vaste medewerkers van de financiële middelen voorzien.

Opdat het hulpverleningswerk ook dan kan doorgaan als Ede er niet is.


SDOK-Afd.Ede is dankbaar, dat er weer hulp kon worden gegeven aan onze medemensen in Trans Dnestrië,

die in grote armoede leven.

Dank aan alle sponsoren en donateurs en allen, die het werk op welke wijze ook, hebben gesteund.

Bovenal dank aan God, die gezondheid gaf en de mogelijkheden om het werk te mogen en kunnen doen.


Februari 2017


Arend Bron, voorzitter

SDOK-Afd.Ede       Halfjaarlijkse rapportage inzake hulpverlening SDOK-Afd.Ede in (Russisch) Moldavië c.q. Trans Dnestrië of

Pridnestrovje

                                                                                                                                           1e halfjaar 2016

Activiteiten

Nadat een hele drukke periode met activiteiten, zoals een Kerstmarkt en een Rollade-en worstenactie in december 2015 achter de rug was, werd de 1e Rommelmarkt van 2016 gehouden, direct na Nieuwjaarsdag.

De verwachtingen waren daarom niet zo hoog gespannen, maar het werd een mooie en drukke markt met een

mooi resultaat.

Het 1e halfjaar bestond voornamelijk uit het organiseren van de maandelijkse Rommelmarkt.

Deze werd elke maand digitaal en soms in de papieren kranten in de regio vermeld.

Dit was ook te merken aan het aantal bezoekers en ook het aantal nieuwe. De resultaten waren goed.

Het inzetten van voldoende vrijwilligers vroeg wel af en toe de aandacht.

Het werk van vrijwilligers betrof het sorteren van kleding etc., controleren en evt. repareren van apparaten

e.d. en hulp tijdens de Rommelmarkt, zowel binnen als buiten.

Ook was continu aandacht nodig voor het netjes houden van de winkel alsmede het aanbieden en veranderen

van producten etc..

Daarnaast was er, als gewoonlijk, steeds aandacht voor het inzamelen van cartridges, oud papier, postzegels,

munten en mobiele telfoons. Deze lege en afgeschreven producten leverden geld op.

Ook werden lege batterijen ingezameld en die leverden punten op, waarmee speelgoed en sportartikelen konden worden verkregen. Het inzamelen van lege batterijen is overigens per 1 juli 2016 beëindigd.

Voorts werden in de maand februari weer alle donateurs aangeschreven voor de jaarlijkse donatie.


SDOK-Afd.Ede is alle medewerkers (gemiddeld 20) zeer erkentelijk voor hun inzet m.n. binnen de werkzaam-

heden van de maandelijkse Rommelmarkt en diverse acties. Heel veel dank!


Bezoek hulpverleningsgebied

In april is weer een delegatie naar het hulpverleningsgebied geweest.

Bekend was, dat de winter in de regio vrij mild was geweest. Meestal geen strenge vorst en niet zo vaak sneeuw.

Dat heeft het leven in de winter iets draaglijker gemaakt.

Tijdens aanwezigheid van SDOK-Afd.Ede kon al het voorgenomen werk gedaan worden en waren er goede contacten met alle contactpersonen.


De situatie van de inwoners

In Trans Dnestrië of zoals men het daar noemt: Pridnestrovje, blijft het heel slecht, zoals gezegd.

De pensioentjes zijn erg ontoereikend en geen werk is geen inkomen. Slechts weinigen hebben werk!

In veel plaatsen nauwelijks tot geen zorg en is men afhankelijk van buren veelal.

Kinderen zijn vaak vertrokken naar Rusland of Amerika voor een betere toekomst.

Het gevolg hiervan is vaak, dat grootouder(s) de kleinkinderen moeten verzorgen!

Economisch gaat het heel slecht en voorzieningen zijn er nauwelijks.

Het leven is er zwaar. Velen hebben moeite te (over)leven.


De hulpverlening in de 1e helft van 2016

Dankbaar voor de ontvangen financiële middelen, kon snel na aankomst in Tiraspol, bij een groothandel een

grote partij levensmiddelen ingekocht worden.

Er werd voor € 10 per voedselpakket ingekocht en in elk pakket konden 10 producten worden ingepakt.

Pasta, pastei, vis, witte en bruine bonen, boter, thee, rijst, olie, suiker.


*Behalve de zondag, werden alle dagen gebruikt om voedselpakketten ronds te brengen bij de meest arme gezinnen, gehandicapten en ouderen in 10 plaatsen. Per plaats 20 tot 50 pakketten.

*Hulp werd geboden op medisch gebied, geholpen met reparaties en renovaties etc..

Twee vrouwen werden geholpen met een operatie, waarvoor ze zelf geen geld hadden.

*Ook werd dit keer weer extra geholpen met brood en meel. Omdat mensen bij de kerken kwamen vragen om

eten. Dan werd er brood of meel verstrekt.

*Terwijl de Edese delegatie zondagochtend de kerkdienst bijwoonde bij de fam. Bugaev in Tiraspol, werd

's-middags een dienst bijgewoond in een klein kerkje in de plaats Andreasevka (bij de Oekrïense grens, niet

ver van Odessa). Hier had Ede geholpen met financiële middelen voor de renovatie van een oude woning om deze geschikt te maken voor het houden van diensten. Het werk werd uiteraard gedaan door de kerkleden.

Ook werden hiervoor stoelen ingekocht.

*Een (alleenstaande) invalide man werd geholpen met de vervanging van een accu voor zijn electrische rolstoel.

*Twee medewerkers aldaar, die elke maand alle adressen met een auto moeten bezoeken voor het afgeven van

een voedselpakket, vroegen en kregen het geld voor nieuwe banden en schokbrekers.

*Tijdens het rondbrengen van voedselpakketten, werden diverse goederen uitgedeeld aan bewoners.

Goederen, die uit Ede meegenomen waren.

B.v. kleding, schoenen, dekens, incontinentiemateriaal, zeeppoeder, douchefris, shampoo, schrijfgerei, speelgoed

en snoep. Een naaimachine en gereedschap.


Verantwoording

In alle 10 plaatsen, waar hulp geboden werd en wordt, werd de situatie besproken en werden nieuwe afspraken gemaakt en vaste medewerkers van de financiële middelen voorzien voor de komende zomer.

Opdat het hulpverleningswerk ook dan kan doorgaan als Ede er niet is.

Zij allen legden mondeling en schriftelijk verantwoording af aan Ede.


Want:  vertrouwen is goed, maar controleen is beter!


SDOK-Afd.Ede is dankbaar, dat er weer hulp aan de "verre naaste" kon worden gegeven.

Dank voor alle sponsoren en donateurs. Allen, die het werk op welke wijze ook, hebben gesteund.

Bovenal dank aan God, die gezondheid gaf en de mogelijkheden dit werk te mogen en kunnen doen.Juli 2016


Arend Bron, voorzitter

SDOK-Afd.EdeHalfjaarlijkse rapportage inzake hulpverlening SDOK-Afd.Ede in (Russisch) Moldavië c.q. Trans Dnestrië  of  Pridnestrovje                                     

                                                                                                                                             2e halfjaar 2015


Activiteiten

Stond het 1e halfjaar van 2015 in het teken van activiteiten rond de maandelijkse Rommelmarkt. Het 2e halfjaar eveneens.

Veel tijd werd weer besteed aan de inrichting en de presentatie van het geheel.

Dankbaar mag geconstateerd worden, dat velen de Rommelmarkt wisten te vinden en de verkoopresultaten daar dan ook naar waren.

Ook waren er steeds weer voldoende vrijwilligers/medewerkers, die één of meerdere keren kwamen helpen.

SDOK-Afd.Ede is hen allen zeer erkentelijk voor hun inzet en dankt hen allen!


In augustus was SDOK-Afd.Ede weer vertegenwoordigd op 3 markten in Ede. Drie markten c.q. braderieën, die binnen de jaarlijkse feestweek vallen.


Medio december werd weer de Kerstmarkt gehouden in combinatie met de jaarlijkse Rollade-en worstenactie. Deze werd aangekondigd in de media.

Op de Kerstmarkt werden veel Kerstspullen en Kerststukken aangeboden, die door vrijwilligers waren gemaakt.

De bestelde rollades en worsten konden in het gebouw van de Rommelmarkt worden gehaald. Tegelijk kon men Kerststukjes en andere zaken kopen.

De Kerstmarkt werd een groot succes, waar we met dankbaarheid op terugzien.

Daarna moest de hal weer in orde gemaakt worden voor de reguliere Rommelmarkt in 2016.


Bezoek hulpverleningsgebied

In september is weer een delegatie van 3 personen naar het hulpverlenings-gebied geweest om het werk zelf ter hand te nemen.

En, als gewoonlijk, vervolgafspraken te maken met de daar aanwezige medewerkers voor de komende winter en hen van de nodige (financiële) middelen te voorzien.


Door de contacten met de vaste medeweker in Tiraspol in de zomermaanden, was Ede al duidelijk geworden, dat het een zware zomer was geweest.

D.w.z. heel hoge temperaturen en grote droogte, waardoor gewassen verdroogden en de oogst slecht was of geheel mislukte.

Het was in de diverse plaatsen een trieste aanblik te zien hoe de velden erbij lagen en gras en gewassen geel en verbrand waren.


 

De situatie van de inwoners

Kon het allemaal nog erger? Ja.

Naast dit slechte nieuws, werd ook melding gedaan van de financiële situatie van het “land” en van de gezinnen, ouderen en gehandicapten.

De pensioenen waren, evenals de salarissen, gekort met 30% !

Dit, terwijl veel producten duurder waren geworden.

Voor velen betekende dit nog veel meer moeite om te (over)leven, terwijl het

al heel zwaar was.

Enkele schrijnende voorbeelden:

Een bejaarde man, die op een hoog gelegen gebied woont, Parkinson heeft en in een klein oud en kapot krotje woont en haast volledig afhankelijk is van de buitenwereld. Leeft en slaapt in een heel kleine ruimte, waar een bed staat en wat spullen. Een plaatselijke medewerkster bezoekt hem gelukkig regelmatig en voorziet hem van het nodige. Het kleine pensioentje is bij lange na niet genoeg.

Een echtpaar (al op leeftijd en de man gehandicapt), wiens huis is afgebrand, waarvan een klein hokje overeind is gebleven. Hierin “wonen” zij beiden.

Een afmeting van ongeveer 5 bij 4 meter. Twee bedden, een tafeltje en wat kleding. Buiten moest op een vuurtje gekookt worden.

Dit echtpaar had geen enkel inkomen.

Want: alle documenten waren verbrand en zonder documenten geen aanvraag voor een uitkering. Om aan nieuwe documenten te komen zijn kosten verbonden.

Het echtpaar had geen geld en zij waren dus compleet afhankelijk van anderen.

Hier moest naar een oplossing gezocht worden hen verder te helpen, zeker ook voor de winter en dat werd gedaan.


De hulpverlening in de 2e helft van 2015

De verslechterde omstandigheden deden SDOK-Afd.Ede besluiten om het bedrag voor de voedselpakketten te verhogen van 9 naar 10 euro per pakket.

In het voorjaar gaven 2 kerken aan, dat er mensen bij de kerk om eten kwamen vragen, maar in het najaar werd dit van alle kerken vernomen.

Dit tekende de slechte economische situatie in dat gebied.

Voor SDOK-Afd.Ede reden genoeg om de kerken extra financiële middelen te verstrekken om ook deze mensen te helpen met voedselpakketten, meel of brood. Sommige kerken verstrekken meel, zodat de mensen zelf brood kunnen bakken. Andere kerken verstrekken brood, omdat men op een vuurtje buiten moet bakken.


Voor geheel 2015 heeft SDOK-Afd.Ede het volgende kunnen doen:

- ca. 2.500 voedselpakketten uitdelen;

- tonnen aardappelen uitdelen;

- extra brood en meel verstrekken;

- kinderkampen helpen organiseren;

- medicijnen verstrekken;

- reparaties laten doen, etc. etc..Tijdens het uitdelen van voedselpakketten werden, zolang voorradig in de bus,

de volgende spullen uitgedeeld:

wandelstokken, kleding, schoeisel, wasmiddelen, shampoo, douchefris, zeep, tandpasta en borstel, paracetamol, kleurpotloden, pennen en snoep etc..

Allemaal gesponsorde artikelen.


Door de warme en droge zomer, was het mogelijk, dat Ede overal met de bus kon komen. De binnenwegen zijn allemaal onverhard en niet begaanbaar als het geregend heeft. Nu konden plekken bezocht worden, die door de daar wonende medewerkers veelal te voet bezocht worden om een voedselpakket te brengen.

Ook hier werd Ede geconfronteerd met zeer schrijnende en emotionele situaties. Dankbaar, dat je geweest bent en hebt kunnen helpen!


In de afgelegen plaats Andreasevka (langs de Oekraïense grens nabij Odessa), werd Ede gevraagd te helpen met het realiseren van een onderkomen voor het houden van kerkdiensten.

Ede heeft daarop de materialen voor haar rekening genomen, terwijl de bewoners het werk deden.

In oktober werd het onderkomen met het houden van een Dankdienst

in gebruik genomen .

Diverse gezinnen in die plaats ontvingen maandelijks ook voedselpakketten 

en/of broden.


Extra hulp

In 2015 is extra hulp verleend door SDOK-Afd.Ede, omdat er meer en meer nood werd geconstateerd. Daarom is zij God zeer dankbaar, dat dit mogelijk

was te doen met de ontvangen middelen.


Verantwoording

In alle 10 plaatsen, waar hulp geboden wordt, werd de situatie besproken en werden evt. nieuwe afspraken gemaakt en werden de vaste medewerkers van

de financiële middelen voorzien voor de komende winter.

Opdat het hulpverleningswerk ook dan kan doorgaan.

Zij allen legden mondeling en schriftelijk verantwoording af aan Ede.


Want:  vertrouwen is goed, maar controleren is beter!


Januari  2016


Arend Bron, voorzitter

SDOK-Afd.EdeHalfjaarlijkse rapportage inzake hulpverlening SDOK-Afd.Ede in (Russisch) Moldavië c.q. Trans Dnestrië  of Pridnestrovje

      1e halfjaar 2015


Activiteiten

De activiteiten stonden dit halfjaar voornamelijk in het teken van de maandelijkse Rommelmarkt.

Zeer veel tijd en aandacht werd besteed aan de inrichting van de Rommelmarkt.

Van een winkel uit Ede, die ging sluiten, werden veel waardevolle spullen, rekken en een kassa enz. ontvangen, die zeer welkom waren. Dit alles geeft het geheel een nog beter overzicht en een meer professionele uitstraling.

Ook werd gebruik gemaakt van de media. Twee plaatselijke huis aan huis kranten.

In de zomerperiode in een landelijk dagblad voor vakantiegangers op de Veluwe.

Bovendien werd de Rommelmarkt vermeld in een uitgave voor de toerist, zodat dit bekend gemaakt werd op b.v. de campings etc..


Dankbaar mag wel geconstateerd worden, dat vele bezoekers (ook steeds weer nieuwe) de Rommelmarkt weten te vinden.

De resultaten waren uiteraard wisselend, maar heel goed.

SDOK-Afd.Ede is alle vrijwilligers/medewerkers, die zich ingezet hebben voor dit werk (hulp aan onze arme naaste) zeer erkentelijk en dankt hen allen!


De website werd weer enigszins aangepast door de sponsor en beheerder.

Sponsoren en donateurs werden weer benaderd en geïnformeerd.

Kort vóór Pasen werd weer de jaarlijkse Paasstol-actie gehouden.

De bakker, enkele jaren leverancier van de stollen, moest de levering helaas beëindigen, waardoor er een ander gevonden moest worden.

Gelukkig werd die gevonden en kon de actie gecontinueerd worden.

De samenwerking met deze bakker is, evenals de vorige overigens, als heel plezierig ervaren.

De bestelde stollen en muffins konden worden gehaald in het gebouw van de Rommelmarkt, zodat deze zich ook mocht verheugen in een mooie opbrengst

evenals de actie.

Kortom, SDOK-Afd.Ede is weer heel dankbaar voor de resultaten van het afgelopen 1e halfjaar van 2015.Bezoek hulpverleningsgebied

Evenals voorgaande jaren werd ook nu weer een bezoek gebracht aan het hulp-verleningsgebied. In de 2e halfjaarlijkse rapportage 2014 werd omschreven, dat er voor de mee te nemen goederen documenten nodig waren en dat dit geen haalbare en realistische zaak was. Dit betekent vervolgens, dat er niet veel spullen meer mee te nemen zijn.

Toch werd nog b.v. douchefris, shampoo, paracetamol, voetballen en knutsel-papier (resultaat van geleverde lege batterijen), wat kleding, hoorapparaten, brillen etc. meegenomen.

Daar er meer in de bus kon, werden nog spullen meegenomen voor een aantal zigeunergezinnen nabij de stad Tirgu Mures in Roemenië en voor de opvang van ouderen bij een pension in Turda in Roemenië.

Voor de ouderenopvang met name dekens, lakens, kleding, shampoo, zeep en vooral ook incontinentiemateriaal. Hiervoor was men zeer dankbaar.


De reis verliep zeer voorspoedig en de grenzen gaven geen problemen dit keer.

Wel viel het op, dat de controles uit en weer in Roemenië vrij pittig en uitgebreid waren, maar voor Ede toch geen probleem.

Ook het binnenkomen in het hulpverleningsgebied Trans Dnestrië, het z.g. Pridnistrovje, verliep zonder problemen ofschoon het pittig was.

We hebben er God voor gedankt, ook voor de veilige aankomst bij de fam. Bugaev in Tiraspol als eindbestemming.De situatie van de inwoners

Evenals de slechte situatie, die eind 2014 gemeld werd omtrent de leef-omstandigheden van de bewoners, zagen we ook nu weer dezelfde, zo niet nog meer schrijnende omstandigheden. Totaal geen verbetering, integendeel.

Meer werkloosheid (en dus geen inkomen), minder hulp en zorg (die toch al minimaal is!), heel slechte kleine huisjes enz..

De pensioenen, die lang niet toereikend zijn er van te leven, werden met 30% gekort. Ook de mensen, die wel werk hebben, moesten 30% van hun salaris inleveren! Levensmiddelen en b.v. medicijnen daarentegen werden duurder.

Velen hebben heel veel moeite met overleven!

Wat is men afhankelijk van de hulp van anderen!De hulpverlening in de 1e helft van 2015

Mede dankzij goede medewerking van de plaatselijke overheid en de kerken, werden in 10 plaatsen m.n. weer voedselpakketten uitgedeeld en soms andere hulp verleend.

Op het moment, dat Ede er was, deed ze dit zelf!

Daardoor kom je op de meeste adressen en kan je de situaties ter plekke zelf bekijken, ruiken, voelen en ervaren. Bovendien met de ontvangers in gesprek en informeren naar hun leefomstandigheden.

Dan ook krijg je een realistisch beeld van het werkelijke leven van hen.

Maar dan zie je ook, hoe schrijnend de situatie voor velen is en die was voor diverse mensen slechter geworden vanwege de slechte economische situatie in het land.

Blij ben je dan dat Ede weer met vooral voedselpakketten kan helpen.

De samenstelling van de pakketten werd iets uitgebreid en het bedrag per pakket met 1 euro verhoogd naar 10 euro per voedselpakket.

In de meest arme plaats Speja, waar elke maand 50 voedselpakketten werden uitgedeeld, was de situatie nog meer verslechterd. Hier zijn de meeste mensen werkloos en hebben dus geen inkomen en zijn er nauwelijks voorzieningen.

Gezinnen en m.n. ouderen kwamen in toenemende mate naar de kerk met de vraag of men wat te eten had. De kerk voorzag hen dan, al of niet naast een voedsel-pakket, van meel, zodat men in elk geval thuis brood kon bakken.

Daarvoor ontving de kerk de financiële middelen van Ede om meer meel in te kopen voor hen.

Ook in de plaats Andreasevka (nabij de Oekraïense grens) kreeg het steeds slechter. Vanuit de kerk van Dnestrovsk ging er elke zondag iemand naartoe en nam dan broden mee. Broden, omdat een aantal mensen zelfs geen bak-en braadgelegenheid hebben. Daar ook in deze plaats meer vraag was naar broden, ontving deze contactpersoon financiële middelen om meer broden in te kopen en uit te delen. We hebben het hier alleen nog maar over brood en geen beleg etc..


Onderweg in elke plaats, tijdens het uitdelen van voedselpakketten, kom je regelmatig bijzondere en soms schrijnende situaties tegen, waar je enige hulp kunt bieden.

Een voorbeeld: er liep een man langs de weg met een grote groep ganzen.

Zag er zeer onverzorgd uit, had vieze en kapotte kleding aan en liep met blote voeten in kapotte pantoffels .

Het bleek een man, die voor de buurt elke dag de ganzen hoedt en daarvoor van de buurt eten krijgt en ergens kan slapen. Had verder geen inkomen!

Hij ontving van Ede goede schoenen, wat kleding, douchefris, wat drinken etc..

Wat was hij blij verrast.


Het werk kon ook doorgang vinden in de periode, dat Ede er niet was, dankzij medewerking van een aantal vaste personen in elke plaats.Verantwoording

Grote dankbaarheid is er weer, dat het hulpverleningswerk in Pridnistrovje gecontinuëerd kon worden.

Dankzij alle medewerkers/vrijwilligers in Ede, maar zeker ook dankzij alle medewerkers in Pridnistrovje.

God werd hiervoor gedankt en gevraagd om kracht, gezondheid en wijsheid voor de komende tijd.

De medewerkers/contactpersonen in Pridnistrovje legden mondeling en schriftelijk verantwoording af, wanneer Ede aanwezig was.


Want:  vertrouwen is goed, maar controleren is beter!


 

Juli  2015Arend Bron, voorzitter

SDOK-Afd.Ede